YAAROO OBiS 2021

Kaayyoo Sagantichaa

  1. Dhaloota amma si’ana jiran seenaa dhufaatii Macaafa Qulqulluu barsiisuu
  2. Amantoota hojii maxxansa Macaafa Qulqulluu irratti dadammaqsuu
  3. Maxxansaa Macaafa Qulqulluuf galii argamsiisuu

Saganticha Irratti
Dhiheessiin garaagaraa dhihaateera
Faarfannaan faarfattoota garaa garaan dhiyaateera
Barsiisa sagalee Waaqayyoofi qophiilee barsiisoon hedduun geggeeffamaniiru.