Get Involved

Bringing the Bible to life in today’s world is a big undertaking and we need your help. We’re passionate about making the Macaafa Qulqulluu available to men, women and children speaking Afaan Oromoo around the world.

For donation, please use the following bank accounts.

Ethiopian Banks
Cooperative Bank of Oromia 1000055975098
Commercial Bank of Ethiopia 1000398854628
Oromia International Bank 1358979300001
Awash Bank 01325515404400

Note: Do not forget to send us the bank receipt or transaction screenshot to our email address/ Telegram / Facebook.

For membership, please download the registration form by clicking on the download button below and email us at info@oromobiblesociety.org or at oromobiblesociety@gmail.com.

Or you can fill this form online.
    Yeroo tokkottiYeroo lamattiYeroo sadiittiYeroo afurittiJi’a ji’aan

    Qarshii waggaatti kaffaluuf waadaa seentan filannowwan armaan gadii kessaa tokko filadhaa. Hammi waadaa seentan filannoowwan dhiyaatan keessa hin jiru yoo ta'e, "Hanga Biraa" isa jedhu filadhaatii hanga qarshii bakka qophaa'ee itti aanee jiru keessatti guutaa. Kanaaf, filannoowwan bakka duwwaadhaan kaa’aman kan ibsan, qarshii filannoo keessa hin jirre, ykn filannoo ol ta’aniifi kennawwan akaakuu (in kind) fi qabeenyaawwan dhaabbatoo waldaa kana caalaatti tumsuuf kennaman dabalatu.


    Qar. 200Qar. 500Qar. 1,000Qar. 5,000Qar. 10,000Qar. 50,000Hanga Biraa


    Qar. 5,000Qar. 10,000Qar. 15,000Qar. 20,000Qar. 25,000Hanga Biraa

    5 Ani maqaankoo armaan olitti kan caqafameefi maatii WMQO kanan ta’e mul’ataa fi kaayyoo Waldaankoo dhaabbateef deggeruudhaan qarshiin har’a waadaa seene kana yeroosaa eegee kaffa-luudhaaf mallattookootiin mirkaneessa.