YAAROO OBiS 2021

Kaayyoo Sagantichaa Dhaloota amma si’ana jiran seenaa dhufaatii Macaafa Qulqulluu barsiisuu Amantoota hojii maxxansa Macaafa Qulqulluu irratti dadammaqsuu Maxxansaa Macaafa Qulqulluuf galii argamsiisuu Saganticha IrrattiDhiheessiin garaagaraa dhihaateeraFaarfannaan faarfattoota garaa garaan dhiyaateeraBarsiisa sagalee Waaqayyoofi qophiilee barsiisoon hedduun geggeeffamaniiru.